LYS-2013 TESTLERİN SORU-KONU DAĞILIMLARI

oa_foto_medya

LYS-2013 TESTLERİN SORU-KONU DAĞILIMLARI

LYS-1

       LYS-1 Matematik (50 Soru)

 

 

Konu

LYS

2010

2011

2012

1

Obeb-okek

1

1

1

2

Sıralama, basit eşitsizlikler

1

1

1

3

Sayı basamağı- Bölen sayı

2

4

Temel kavramlar

1

5

Üslü – köklü İfadeler

1

3

6

Mutlak değer

1

7

Oran-orantı

1

8

Denklem çözme

1

9

Kümeler

1

1

10

Çarpanlara ayırma

4

2

11

Permütasyon

12

Kombinasyon

1

13

Binom açılımı

1

14

Olasılık

1

1

1

15

Kartezyen çarpım- Bağıntı

16

Fonksiyon

3

2

2

17

İşlem

1

1

1

18

Modüler aritmetik

1

3

19

Polinomlar

2

1

2

20

2. Dereceden denklemler

1

21

Eşitsizlik

3

1

22

Parabol

1

1

23

Toplam çarpım sembolü

1

2

1

24

Diziler Seriler

2

2

2

25

Trigonometri

4

4

4

26

Karmaşık sayılar

4

3

3

27

Logaritma

4

2

2

28

Determinant – Matris

3

2

3

29

Özel tanımlı fonksiyonlar

4

2

1

30

Limit ve süreklilik

1

1

4

31

Türev ve uygulamaları

9

6

5

32

İntegral ve uygulamaları

5

5

4

 

 

 

 

 

 

LYS-1 Geometri (30 Soru)        

 

 

Konu

LYS

2010

2011

2012

1

Doğruda açı

1

1

2

Üçgende açı

2

3

Diküçgen(pisagor-öklid)

1

1

4

Diküçgen(özel açılar)

1

5

İkizkenar üçgen

6

Eşkenar üçgen

1

7

Üçgende alan

2

8

Vektörler

2

9

Açıortay

1

10

Kenarortay

1

1

11

Üçgende benzerlik

1

2

12

Üçgende açı-kenar bağıntıları

1

1

13

Çokgende açı-uzunluk-alan

1

1

3

14

Dörtgenler ve deltoid

15

Paralelkenar- Eşkenar dörtgen

2

1

16

Dikdörtgen

1

1

2

17

Kare

2

2

1

18

Yamuk

1

1

19

Çemberde açı

1

2

2

20

Çemberde uzunluk

2

4

1

21

Dairede alan

1

3

22

Prizma

1

23

Piramit

1

1

24

Küre ve dönel cisimler

2

25

Noktanın analitik inc.

1

26

Doğrunun analitik inc.

1

2

3

27

Dönüşümler

1

28

Eşitsizlik grafikleri

29

Simetri

1

30

Çemberin analitik incelenmesi

1

2

1

31

Katı cisimler

4

32

Elips

1

33

Hiperbol

1

1

34

Parobol

1

35

Düzlemde vektörler

1

36

Uzayda vektör ve küre

1

1

37

Uzayda doğru düzlem denklemi

1

1

38

Uzay geometri

2

39

Geometrik yer ve üçgen çizimi

1

1

 

 

LYS-2

LYS-2 Fizik (30 Soru)

 

 

Konu

LYS

2010

2011

2012

1

Kuvvet-Tork-Denge-Ağırlık Merkezi

2

2

3

2

Madde ve özellikleri -Basınç-Isı ve Sıcaklık- Genleşme

3

2

3

Optik

2

2

3

4

Elektrik

4

5

4

5

Manyetizma ve Alternatif akım devreleri

2

2

3

6

Mekanik

11

11

10

7

Dalgalar

2

3

2

8

Işık teorileri – Fotoelektrik olay

2

2

2

9

Atom modelleri

1

1

3

10

Birimler

1

 

LYS-2 Kimya (30 Soru)

 

 

Konu

LYS

2010

2011

2012

1

Kimyasal denklemler

1

2

Atom ve yapısı

3

3

Kimya kanunları

1

4

Kimyasal hesaplamalar

1

2

2

5

Çözeltiler

1

6

Periyodik Sistem

1

7

Gazlar

2

3

1

8

Radyoaktiflik

1

1

1

9

Reaksiyon ısısı

3

1

2

10

Reaksiyon hızı

1

2

1

11

Kimyasal denge

2

2

1

12

Çözünürlük dengesi

1

1

1

13

Sulu çözeltilerde asit baz dengesi

4

3

2

14

Elementler kimyası

1

15

Çekirdek kimyası

1

16

Elektrokimya

1

2

17

Kimyasal bağlar

1

2

1

18

Organik kimya

12

11

10

 

 

 

LYS-2 Biyoloji (30 Soru)

 

 

Konu

LYS

2010

2011

2012

1

Hücre

1

1

1

2

Canlıların temel bileşenleri

1

1

1

3

Nükleik asitler ve protein sentezi

2

3

4

Canlıların genel öz. Ve ekoloji

2

3

5

Solunum ve fotosentez

1

1

2

6

Ekoloji

4

7

Hücre bölünmeleri

1

1

8

Üreme ve gelişme

1

3

9

Kalıtım ve pop. Genetiği

4

2

10

Hayvanlarda davranış

1

11

Biyoteknoloji

1

12

Bitki Biylojisi

4

4

6

13

Sistemler

12

10

10

14

Evrim

2

4

 

 

LYS-3

LYS-3 Edebiyat (56 Soru)

 

Konu

LYS

2010

2011

2012

1

Sözcük anlamı

2

2

1

2

Cümle Anlamı (Kavramlar)

1

1

4

3

Cümle Yorumu

1

2

4

Paragrafta (Anlatım Teknikleri- Yapı- Anafikir- Yardımcı düşünce )

10

11

12

5

Eylemsi

1

6

Sözcük türleri

1

7

Çekim Ekleri

1

8

Karma Dilbilgisi

2

2

4

9

Yazım Kuralları

1

1

1

10

Anlatım bozuklukları

1

11

Noktalama İşaretleri

1

1

12

Yazınsal Türler (Düzyazı)

2

3

13

Yazınsal Türler (Şiir)

5

5

5

14

Söz Sanatları

1

1

15

İslamiyet öncesi ve dönemi Türk edebiyatı

1

3

16

Halk Edebiyatı

2

1

2

17

Divan Edebiyatı

3

4

3

18

Edebiyat Akımları

1

2

19

Tanzimat Edebiyatı

4

5

2

20

Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı

4

2

2

21

Milli Edebiyat

3

4

1

22

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

11

8

14

 

 

 

LYS-3 Coğrafya (24 Soru)

 

Konu

LYS

2010

2011

2012

DOĞAL SİSTEMLER

1

Topografya ve Kayaçlar

2

Levha Hareketlerinin Etkileri

3

Levha Hareketlerinin Etkileri

4

Doğadaki üç Unsur ( Su – Türkiye’nin Su varlığı

5

Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı

6

Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye’de Görülen Bitki Türleri

7

Biyoçeşitlilik

8

Ekosistemin İşleyişi

9

Enerji akışı ve madde döngüsü

10

Hidroelektrik Potansiyel

11

Doğadaki ekstrem Olaylar

BEŞERİ SİSTEMLER

12

Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı

13

Nüfusun Nitelikleri

14

Göçlerin neden ve sonuçları

15

Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları

16

Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri

17

Türkiye’de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği

18

Türkiye’nin Nufus Politikası

EKONOMİK FAALİYETLER

19

Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri

20

Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri

21

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

22

Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar

MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

23

Türkiye’nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye

24

Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler

25

Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri

26

Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri

27

Türkiye’de Hayvancılık

28

Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları

29

Sanayi ve Turizm (Genel

30

Türkiye’de Sanayi ve Turizm

31

Dünya’da Ulaşım ve Ticaret

32

Türkiye’de ve Ulaşım ve Ticaret

33

Ekonomil Faaliyetler (Genel

ÇEVRE VE TOPLUM

34

Doğal Afetler

35

Türkiye’de Doğal Afetler

36

Doğal Kaynaklar ve Çevre

37

Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri

38

Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri

39

Küresel Çevre Sorunları

40

Küresel Çevre Sorunları

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER

41

Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler

42

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri

43

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( İç Bölgeler

44

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

45

Ülkeleri Tanıyalım

46

Ülkeleri Tanıyalım

47

Ülkeleri Tanıyalım

48

Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler

 

 

LYS-4

LYS-4 Tarih (42 Soru*)

 

 

Konu

LYS

2010

2011

2012

1

Bilim Tarihine Giriş    

1

2

İslamiyet’ten Önce Türk Tarihi

4

5

2

3

Türk Dünyası

6

5

4

4

Türkiye Tarihi

1

2

2

5

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi

1

1

1

6

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi

3

1

2

7

Ortaçağ Avrupa    

1

8

Yeni ve Yakınçağ’da Avrupa

1

 

3

9

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)

1

1

 

10

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)

1

3

 

11

19. Yüzyıl da Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi)

4

5

4

12

Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Medeniyet

6

6

3

13

20. Yüzyıl da Osmanlı Devleti    

1

14

İnkılaplar    

4

15

I. Dünya Savaşı

1

   

16

20. Yüzyıl Başlarında Dünya

2

4

5

17

II. Dünya Savaşı

2

3

4

18

Soğuk Savaş Dönemi

3

2

7

19

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

4

1

 

20

Küreselleşen Dünya

4

5

 

 

 

 

LYS-4 Coğrafya (14 Soru*)

 

Konu

LYS

2010

2011

2012

DOĞAL SİSTEMLER

1

Topografya ve Kayaçlar

2

Levha Hareketlerinin Etkileri

3

Levha Hareketlerinin Etkileri

4

Doğadaki üç Unsur ( Su – Türkiye’nin Su varlığı

5

Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı

6

Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye’de Görülen Bitki Türleri

7

Biyoçeşitlilik

8

Ekosistemin İşleyişi

9

Enerji akışı ve madde döngüsü

10

Hidroelektrik Potansiyel

11

Doğadaki ekstrem Olaylar

BEŞERİ SİSTEMLER

12

Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı

13

Nüfusun Nitelikleri

14

Göçlerin neden ve sonuçları

15

Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları

16

Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri

17

Türkiye’de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği

18

Türkiye’nin Nufus Politikası

EKONOMİK FAALİYETLER

19

Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri

20

Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri

21

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

22

Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar

MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

23

Türkiye’nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye

24

Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler

25

Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri

26

Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri

27

Türkiye’de Hayvancılık

28

Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları

29

Sanayi ve Turizm (Genel

30

Türkiye’de Sanayi ve Turizm

31

Dünya’da Ulaşım ve Ticaret

32

Türkiye’de ve Ulaşım ve Ticaret

33

Ekonomil Faaliyetler (Genel

ÇEVRE VE TOPLUM

34

Doğal Afetler

35

Türkiye’de Doğal Afetler

36

Doğal Kaynaklar ve Çevre

37

Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri

38

Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri

39

Küresel Çevre Sorunları

40

Küresel Çevre Sorunları

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER

41

Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler

42

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri

43

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( İç Bölgeler

44

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

45

Ülkeleri Tanıyalım

46

Ülkeleri Tanıyalım

47

Ülkeleri Tanıyalım

48

Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler

*2012’de soru sayısı 16 idi.

 

LYS-4 Felsefe-Din K. (32 Soru)*

 

 

Konu

LYS

2010

2011

2012

1

Psikolojinin alanı

1

2

4

2

Organizma ve çevre

3

3

1

3

Öğrenme

2

2

1

4

Bellek -Düşünme

1

2

5

Ruh sağlığı

2

1

1

6

Kişilik

1

1

7

Sosyal davranış

1

1

8

Sosyolojinin Alanı

2

2

9

Toplumsal yapı

3

2

4

10

Toplumsal kurumlar

1

3

3

11

Kültür

3

2

2

12

Sosyal değişme

1

1

1

13

Klasik mantık

1

2

3

14

Kavram

1

15

Önerme

2

2

2

16

Çıkarım ve Kıyas

2

1

1

17

Sembolik mantık

3

3

3

18

Niceleme mantık

1

2

1

19

Din Kültürü ve A.B.

*2013’te Felesefe Grubu soru sayısı 24 olacak. 8 Din Kültürü ve A.B. sorusu sorulacak. Toplam soru sayısı 32 olacak. 2012’de 30 idi.

 

LYS-5

LYS-5 İngilizce (80 Soru)

LYS-5 Almanca (80 Soru)

LYS-5 Fransızca (80 Soru)

 

 

 

 

 

Yazar: Oktay Aydin

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun olan Oktay AYDIN, New York Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programına katılmıştır. 1986’dan bu yana, çeşitli kurumlarda eğitim yöneticisi ve psikolojik danışman olarak görev yapan Oktay Aydın, 1999-2003'te Bilgi Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü'nü üstlendi. Halen, Darüşşafaka Yönetim Kurulu Eğitim Danışmanlığı, Terakki Vakfı Okulları Üniversite Danışmanlığı Yurtiçi Üniversite Danışmanlığı görevlerini sürdürmektedir. “EGK / Eğitim Gelecek Kariyer” portalının akademik danışmanlığı ve genel yayın yönetmenliği görevini de sürdürmekte olan Oktay Aydın, Gelecek ve İnsan, YGS/LYS, TEOG/OGES, Lise, Üniversite, Bölüm ve Meslek Seçimi, İletişim ve Liderlik, Etkili Öğretmenlik, Eğitimde Başarı gibi konularda yazılar yayımlamakta, televizyon programları yapmakta ve konferanslar vermektedir. Oktay Aydın BÜMED üyesi ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği – İstanbul yönetim kurulu üyesidir.

“LYS-2013 TESTLERİN SORU-KONU DAĞILIMLARI” için 6 yorum

  1. Saolun hocam çok yararlı oldu. Son dönemde çalışmaya başlamıştım sayenizde çok soru çıkan alanlara çalıştım. Sınav yarın umarım başarabilirim.. İyi günler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.